1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

\’Elroni\’: de onderneming onder de handelsnaam Elroni E-Shopping Plaza, gevestigd te Kasteel Liebeekstraat 43, 6222 BA Maastricht. (LET OP: dit is geen bezoek-, afhaal- of retouradres!!)

\’Ontvangstbevestiging\’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden.

\’Product\’: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Elroni en de koper door of via Elroni binnen een overeengekomen termijn aan de koper geleverd dienen te worden, waarvoor de koper een bepaalde prijs dient te betalen.

\’Voorwaarden\’: deze algemene voorwaarden.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Elroni gesloten worden en waarbij Elroni partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen koper en Elroni middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, accepteert de koper uitdrukkelijk deze voorwaarden.

2.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Elroni worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Elroni heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Elroni zijn vrijblijvend, totdat de koper de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Elroni de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal Elroni de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. De koper heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Elroni te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Elroni en de koper komt tot stand op het moment nadat de koper: (a) een bestelling heeft geplaatst op de website van Elroni middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier; (b) vervolgens op de verzendknop geklikt heeft; (c) hierop van Elroni op het e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat Elroni de bestelling heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

3.3 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: (a) een omschrijving van het product dat door de koper gekocht is en het aantal door de koper gekochte producten; (b) de prijs van het product; (c) de naam, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), het e-mailadres en telefoonnummer van de koper.

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen de koper en Elroni gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de koper en Elroni.

3.5 De administratie van Elroni geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper aan Elroni verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Elroni verrichtte leveringen. Elroni erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de koper dit eveneens.

 

4. Transport en kosten

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro\’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Het risico tijdens het transport van het door de koper bestelde product is voor Elroni. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op de koper, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Elroni kunnen worden uitgesloten.

 

5. Levertijd

5.1 De bestelling zal direct na ontvangst van betaling verzonden worden (mits voorradig). Remboursleveringen worden direct na ontvangst van de bestelling verzonden. Alle bestellingen worden verstuurd per DPD, DHL, GLS en UPS en kunnen daardoor niet verzonden worden op zon- en feestdagen.

5.2 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 28 werkdagen na ontvangst van de bestelling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de koper en Elroni. De door Elroni opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Elroni overschreden wordt, zal Elroni de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Elroni te melden.

5.4 De betalingen die de koper heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.3 van deze voorwaarden door de koper wordt ontbonden, zal Elroni binnen 10 werkdagen na ontvangst van de in artikel 5.3 genoemde verklaring, aan de koper terug betalen.

 

6. Afkoelingsperiode

6.1 Nadat de koper het door hem of haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen 14 dagen na ontvangst van het (de) product(en), de onderliggende overeenkomst met Elroni te ontbinden.

6.2 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Elroni te melden. De koper dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Elroni. De koper draagt de kosten en het risico voor het retour zenden.

6.3 Het geld van het (de) product(en) dat de koper heeft betaald op het moment dat de overeenkomst met Elroni ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Elroni binnen 10 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, aan de koper terugbetalen.

6.4 Elroni behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de koper zijn of haar schuld (anders dan die van Elroni of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Elroni schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor de koper zijn of haar risico komt, zal Elroni de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Elroni heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

 

7. Niet goed, geld terug

7.1 Indien binnen 7 dagen nadat de koper het product heeft ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen aan het door de koper bestelde, zijn er twee mogelijkheden: (a) de koper kan Elroni schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of (b) de koper kan de overeenkomst met Elroni ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Elroni te melden.

7.2 Indien de koper Elroni vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet de koper het product aan Elroni terugsturen (indien anders overeengekomen). Elroni zal het product dan binnen 10 werkdagen na ontvangst van het product, herstellen of vervangen en aan de koper terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan de koper terugsturen van het product komen voor rekening van Elroni, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan de koper te wijten is of anderszins voor zijn of haar rekening en risico is. In dat geval is Elroni niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Elroni zal het product dan in dezelfde toestand aan de koper terugzenden, als die waarin Elroni het product van de koper ontvangen heeft.

7.3 Indien de koper de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient de koper het product onmiddellijk aan Elroni te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor de koper zijn of haar rekening. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op de koper zijn of haar rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

 

8. Garanties

8.1 Op de door Elroni geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast de koper zijn of haar rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

 

9. Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Elroni serieus in behandeling worden genomen.

9.2 De koper dient een klacht kenbaar te maken bij de klantenservice van Elroni (zie contact pagina).

9.3 Elroni zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Elroni zal de koper hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

10. Privacy

10.1 Elroni zal de koper zijn of haar persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

10.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Elroni kunnen nakomen van de overeenkomst die Elroni met de koper is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan de koper persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de koper invult in het bestelformulier wanneer de koper een product besteld of heeft besteld.

10.4 De persoonsgegevens zullen onder geen beding worden doorgegeven aan derden en dienen uitsluitend voor eigen gebruik van Elroni.

 

Acceptatie- en betalingsvoorwaarden AfterPay® v.2.0-2017

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op je bezoek van deze website, je aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van je aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay. 

Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1.  Je hebt een bestelling geplaatst en gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”). Deze keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van jouw gegevens.

1.2.  Het resultaat van de toetsing krijg je indien mogelijk direct online te zien met daarbij aangegeven of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst en indien mogelijk kun je hiervan een opgave van redenen ontvangen. Je kunt ook na één werkdag contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

1.3.  AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van jouw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

1.4.  Iedere winkelier is gerechtigd jou als consument bij het tot stand komen van een koopovereenkomst te toetsen (het plaatsen van een order). Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien je kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;

3.Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, vragen wij je tevens de naam van de eigenaar van de eenmanszaak of de namen van firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;

4.Het bankrekeningnummer waarmee je AfterPay® gaat betalen (enkel bij automatische incasso).

1.5.  Om te kunnen betalen met AfterPay® moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

1   Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;

2   Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden jouw schulden tijdig te voldoen.

3   Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die je rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen.

4   De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan je toestaat om achteraf te mogen betalen;

5   Het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en jouw keuze te betalen met AfterPay®. AfterPay en de webwinkelier verwerken jouw gegevens ter uitvoering van je overeenkomst

6   Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit jouw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay.

Artikel 2 Wijze van betalen

2.1.  Jouw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat je na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kunt betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. Dit is meestal een digitale factuur. Indien je aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan AfterPay in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay.

2.2.  AfterPay behoudt zich het recht voor – voor zover wettelijk is toegestaan – om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van jouw bestelling niet te restitueren.

2.3.  Indien je kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtig je AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. AfterPay neemt hierbij alle toepasselijke regelgeving in acht.

2.4.  AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen.

2.5.  AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

3.1.  Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.

3.2.  Je dient zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van jouw rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen er hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3.3.  Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn

Jouw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

Je bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere wijziging in je e-mailadres of telefoonnummer. Zolang AfterPay geen wijziging heeft ontvangen, word je geacht bereikbaar te zijn op de laatst bij AfterPay bekende contactgegevens. Wijzigingen moeten doorgegeven worden aan de klantenservice van AfterPay. Een wijziging kun je per post sturen naar Postbus 434, 8440 AK Heerenveen t.a.v. AfterPay, per e-mail naar klantenservice@afterpay.nl of telefonisch via 020-7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaal je alleen de normale kosten van je telefonieaanbieder.

Artikel 6 Verzuim

6.1.   Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2 Indien je binnen 14 dagen na de factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay je een kosteloze e-mailherinnering om je te wijzen op de overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay een herinnering waarin het verschuldigde bedrag is opgehoogd met kosten vanwege de incassering. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay je per post een sommatie (laatste herinnering), waarbij de kosten nogmaals zijn verhoogd. De totale buitengerechtelijke incassokosten staan vermeld op de laatste herinnering.

6.3.   Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, jou in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven.

6.4.   Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen, zullen nadien door je gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kun je alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen over inzage van de persoonsgegevens en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving om je privacy te beschermen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1.  AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2.  Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.